Hospodaření 2018 - 2022

 

1 Dotace získané pro MČ

Graf 01 - Dotace

Základní roční dotace od Prahy na činnost MČ je 22 mil. Kč. Ďáblicím se podařilo vyjednat dlouhodobý kompenzační příspěvek za skládku ve výši 10 mil. Kč/rok. Navíc se podařilo z vlastních prostředků připravit kvalitní projekty a vyjednat pro MČ násobně více tzv. účelových dotací, než tomu bylo v minulosti.

V období 2018–2022 jsme získali 104 mil Kč, které bylo možné využít pro zkvalitnění života obce (výstavba, vybavení budov, opravy, sázení zeleně). Podařilo se zúročit informovanost a znalosti, díky kterým jsme úspěšně reagovali na dotační priority stanovené vedením Prahy. Těchto zkušeností chceme využívat i nadále.

2 Investujeme a přitom úspory rostou

Graf 02 - Úspory

Získané dotace a dobré hospodaření vedení MČ umožnilo trvale zvyšovat úspory, přestože MČ nijak neomezovala své investice a mohla zvýšit i rozsah činností souvisejících s úklidem a běžnou údržbou. Úspory jsme hlídali jako rezervu pro budoucí těžká léta.

Tyto úspory chceme účelně využít v dalším volebním období pro řešení krizových situací a pro výstavbu sportovní haly, zahradního pavilonu ZŠ, výstavbu družstevního bytového domu a pro rozšiřování údržby MČ vlastními silami.

3 Vyšší kvalita života v Ďáblicích – kultura, sport, sociální výdaje

Graf 03 - Výdaje

V uplynulých dvou volebních obdobích se také významně zvýšily prostředky na podporu kultury, sportu a sociální péče. Investice směřovaly mimo jiné do zateplení klubovny SK Ďáblice, umělého povrchu hřiště u KC Vlna, nových herních prvků dětských hřišť a do přípravy výstavby multifunkční sportovní haly. Soustavně se zvětšují výdaje v sociální oblasti, na aktivity seniorů, různé sportovní a vzdělávací kroužky, na kulturní programy MČ ve společenském sále, v KC Vlna a na tradičních venkovních místech Ďáblic.

Stále považujeme tyto výdaje za jednu z našich priorit.

4 Náklady na Základní a Mateřskou školu

Graf 04

Školství bylo jednou z oblastí, kam se investovalo nejvíce. Rozšíření základní školy a její důmyslná rekonstrukce byly největší investiční akcí minulého volebního období v rozsahu cca 100 mil Kč. Ďáblice tak získaly moderní a dobře vybavenou školu, která se díky této modernizaci a novému vedení školy stala uznávanou fakultní školou.

Ďáblické děti nyní mají k dispozici školní kapacity překračující současné místní potřeby a umožňující kvalitní výuku i pro nově příchozí žáky. Potřebné investice byly využity i pro rozvoj mateřské školy (chodníky, dopadové plochy, zahradní úpravy a opravy).

Pro další volební období má MČ díky našim úsporám zajištěny prostředky na výstavbu Zahradního pavilonu ZŠ se čtyřmi multifunkčními třídami pro výuku i aktivní trávení volného času žáků ZŠ.

5 Ďáblice jsou o poznání zelenější

Graf 05 - Zeleň

Věnovali jsme zvýšenou pozornost údržbě zeleně a výsadbě stromů na stávajících i nově vznikajících plochách. V posledním volebním období se výdaje na zeleň ztrojnásobily, mimo jiné jsme vysázeli cca 500 nových stromů a keřů a další desítky přibyly díky našim požadavkům a smlouvám s investory. Tento kombinovaný přístup k zajišťování nové zeleně a ke zlepšování mikroklimatu v obytné zástavbě chceme dál uplatňovat. Ďáblice jsou a ještě budou o poznání zelenější.

6 Odpady a údržba komunikací - rozsah služeb se zvětšil

Graf 06

Značné prostředky byly uvolněny i pro údržbu komunikací a chodníků ve správě městské části a pro likvidaci černých skládek, zeleného a komunálního odpadu občanů. Rozsah těchto činností se zvýšil především v tomto volebním období 2018–22.

MČ mj. dotuje občanům 50 % nákladů na odpady a stále poskytuje finanční příspěvek z provozu skládky dětem do 18-ti let. Jen v současném volebním období poskytla MČ občanům cca 7 mil. Kč formou Kompenzačního příspěvku z provozu skládky pro děti a 4,8 mil. Kč bylo vyplaceno formou příspěvku na svoz odpadu z domácností!

Do těchto výdajů nejsou zahrnuty ještě další náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu a provoz sběrného dvoru Ďáblice, které financuje hl.m.Praha a které také pomáhají zlepšovat čistotu Ďáblic.