2022 - Živé Ďáblice - Program rozvoje

 

 1. NÁŠ VZTAH K ĎÁBLICÍM a SPOLUOBČANŮM
 2. NÁŠ VZTAH K PRAZE
 3. ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI
  • VIZE – PLÁN 3 CENTER
  • ROZVOJ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
  • KANALIZACE A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
  • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
 4. MAJETEK OBCE A ROZPOČET
 5. BEZPEČNOST, ZDRAVÍ
 6. POMÁHÁME SENIORŮM I VŠEM OSTATNÍM, CO SKUTEČNĚ POMOC POTŘEBUJÍ – POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
 7. ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ĎÁBLICÍCH
  • SKLÁDKA A ODPADY
  • HLUK A EMISE
  • ZELEŇ
 8. ŠKOLSTVÍ, SPORT, VOLNÝ ČAS
  • ŠKOLA V DOBĚ KRIZE
 9. DOPRAVA
 10. PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ, ŽIVNOSTNÍKŮ A SLUŽEB
 11. PRÁCE ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
 12. NÁŠ PŘÍSTUP KE KORUPCI

 

 

1. NÁŠ VZTAH K ĎÁBLICÍM a SPOLUOBČANŮM

 • Všichni naši kandidáti bydlí v Ďáblicích a dlouhodobě se o ně zajímají. Nemáme své rodinné příslušníky na své ani na jiných ďáblických kandidátkách. Stále je naším přáním i cílem vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro život seniorů, dětí, i všech ostatních spoluobčanů. To, že jsme bezpečnou, sociálně a ekonomicky stabilní městskou částí není samozřejmost, stojí to mnoho lidského úsilí i finančních prostředků.
 • Chceme, aby vysoký věk nebyl překážkou pro plnohodnotný život v naší obci. Vážíme si životních zkušeností našich spoluobčanů a vítáme každý námět a nabídku pomoci ke zlepšení každodenního života v obci. Podporujeme iniciativy směřující k rozvoji kulturního, sportovního a nekonfliktního sousedského života a vzájemné pomoci.
 • Chceme dát zaznít každému slušnému hlasu, názoru nebo připomínkám, stejně jako tomu bylo v předchozím volebním období. Rádi budeme spolupracovat na řízení obce a při řešení jednotlivých problémových témat s každým, kdo spolupracovat může a opravdu chce!

Řízení městské části

je soubor mnoha dovedností a každodenních povinností směrem k Praze jako kraji, směrem k integrovanému záchrannému systému Prahy, ke státním institucím a mnoha dalším organizacím, k samotnému úřadu (státní správě) v Ďáblicích, ke správnímu obvodu Praze 8 a v neposlední řadě vůči občanům Ďáblic, ale i okolních městských částí. To vše v době několika souběžných krizí.

 • Všech 15 členů našeho týmu a další poradci a podporovatelé jsou lidé praxe, kteří s agendou samospráv mají dlouholeté zkušenosti.
 • Do výkonných funkcí zastupitelstva navrhujeme ty, kteří již prokázali znalost této agendy, umí naslouchat ostatním a mají uznání u partnerů MČ. Jejich práci jste mohli průběžně sledovat, nebo můžete nyní zpětně kontrolovat.
 • Jsme připraveni a schopni reagovat na všechny i krizové situace a úkoly, které už hned po volbách bude potřeba řešit.
 • To, že jsme bezpečnou, sociálně a ekonomicky stabilní městskou částí není samozřejmost, stojí to mnoho lidského úsilí i finančních prostředků. Proto předkládáme na stránkách zive-dablice.cz kompletní a podrobný Program rozvoje do roku 2026.

2. NÁŠ VZTAH K PRAZE

 • Považujeme Ďáblice za nedílnou součást Prahy, ale budeme odmítat i každý další pokus zrušit naší městskou část.
 • Městská část stále existuje. A to i navzdory tomu, že za dobu našeho působení v Ďáblicích a v pražském zastupitelstvu jsme čelili několika pokusům o její zrušení.
 • Hájíme zájmy Ďáblic a jejích občanů na zdravé a kulturní prostředí tam, kde je to důležité, ne tam, kde je to líbivé. Podporu hledáme u vás, ale bránit naše zájmy musíme tam, kde se o nich rozhoduje. Tedy NE populisticky tam, kde nás uslyší ďábličtí občané, ale tam, kde se o nás rozhoduje. Na ministerstvech, v radě a zastupitelstvu hl. m. Prahy, úřadech a odborných institucích.

3. ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Předkládáme reálná řešení pro zajištění klidného a příjemného života na okraji metropole. Chceme řídit naší obec vyváženě a držet směr, což je nezbytnou podmínkou každého rozvoje.
 • Podporujeme revitalizaci historického centra Ďáblic: Památkovou zónu považujeme za bohatství i velkou příležitost budoucího rozvoje celých Ďáblic. Sledujeme vyjasnění vlastnických vztahů. Budeme pokračovat v jednáních o budoucnosti ďáblického statku, zámečku s kaplí a jejich okolí. Podporujeme takové záměry, které zachovají ráz historického jádra naší městské části s ohledem na obnovu a oživení veřejného prostoru.

 

VIZE – PLÁN 3 CENTER: budeme dál pokračovat v cíleném rozvoji 3 center

 1. Nové centrum – náměstí před radnicí a okolí
 2. Centrum sportu – areál SK a navazující pozemky
 3. Historické centrum –nádvoří křižovnického statku a okolí

1. Nové centrum - náměstí před radnicí a okolí

 • Navázali jsme na vše dobré, co tu již vzniklo a lokalitu doplnili o další služby, budovy a funkce. Centrum s náměstím získává postupně svou konečnou podobu. 3 strany náměstí jsou dokončeny.

2. Centrum sportu

 • 2x jsme nakoupili pozemky pro rozšíření sportovišť a parkovou zeleň.
 • Další navazující pozemky jsme pro sport zasmluvnili.
 • Začíná vznikat skutečný areál mnoha sportů.
 • Víme jak dál a společně s vámi vymýšlíme, co nového by mělo v areálu a v navazujících plochách zeleně vzniknout.
 • Hala je prvním takovým projektem a získání stavebního povolení je naší prioritou.

3. Historické centrum – nádvoří křižovnického statku a okolí

 • Úprava chodníků a zklidnění ulice U Parkánu před kaplí a školou 1. etapa našeho plánu revitalizace historické návsi a okolí.
 • S vlastníky dotčených statků jednáme o náplni, funkcích, o zpřístupnění celého centra a o pěších a cyklo prostupech do okolní zástavby i volné krajiny v severním a severozápadním směru.
 • Společným cílem je živé historické centrum s umístěním hospicových služeb, služeb domácí péče, obchodu, klidových zón odpočinku a vzdělávání.
 • Dalším samostatným projektem je seniorský dům bydlení a služeb s veřejně přístupným vnitřním parkem.

ROZVOJ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB

 • Studie demografického vývoje: všechny problémy se zajištěním kapacit MŠ a ZŠ zatím zvládáme.  Zpracovali jsme aktualizovanou demografickou studii s předpokládaným vývojem. Spolu s aktivitami směřujícími k rozšíření kapacity vlastní základní školy podporujeme vybudování základní školy v Březiněvsi stejně tak jako podporu aktivit směřujících k vybudování dalších školních zařízení v Ďáblicích, ať již v prodloužení ulice K Lomu nebo v areálu křižovnického statku.  
 • Rozvoj školy, školky a sportovní veřejné vybavenosti: chceme navázat na projekty v zahradě školky revitalizací zahrady školky, výstavba nového „zahradního“ pavilonu školy a venkovního zázemí, 4 učebny s multifunkčním využitím i pro školní družinu, výtvarné či jiné kroužky, pohybové činnosti, cvičné kuchyně,
 • Výstavba krytého multifunkčního hřiště v areálu SK pro využití školy, mládeže a sportovních aktivit spoluobčanů zůstává naší prioritou!
 • Zajistili jsme i další pozemky v sousedství areálu SK Ďáblice. Chceme sportovní areál rozšířit a zajistit lepší dopravní připojení a parkování návštěvníků sportovního areálu.
 • Sociální a kulturní centrum Vlna: V roce 2014 jsme se zavázali postavit na náměstí sociální a kulturní centrum (dříve „pionýrák“, později „u Holců“). V roce 2016 vám bylo předáno do užívání  nové komunitní centrum, později byla doplněna komunitní zahrada o nové prvky a zeleň. Dál chceme a umíme rozvíjet provoz tohoto centra, které slouží sousedům všech generací jako zázemí pro různé zájmové aktivity malého rozsahu, tj. kroužky, dílny, akce zdravotního, sociálního a preventivního charakteru, volná setkání, dětské oslavy, kulturní pořady, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí atp., tak i pro akce celoďáblického rozsahu typu Zažít Ďáblice jinak
 • Obecní dům na náměstí - Radnice: V roce 2014 jsme se zavázali postavit na náměstí multifunkční obecní dům, který byl před 4 lety uveden do provozu. V nové bezbariérové budově jsou tři ordinace lékařů, podařilo se dohodnout s Českou poštou o zachování a přemístění její pobočky v Ďáblicích, úřad MČ a obecní sál pro společenské, sportovní aj. akce. Budova radnice ožívá společenskými setkáními a kulturními a společenskými akcemi. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále. 
 • Obecní dům Ke Kinu: budova je připravena po náročné rekonstrukci ke spuštění do provozu, abychom mohli naplnit vaše preference a zajistit prostory pro dalšího praktického lékaře v Ďáblicích, případně dalších lékařských služeb. Osvědčené provozy lékárny, sociálních služeb (Diakonie) a kadeřnictví chceme zachovat. Zrekonstruovaný obecní dům zajistí i zázemí pro archiv městské části, kulturní a sociální komisi. Zrekonstruován byl i pohybový sál včetně šaten a sociálního zázemí.  
 • Výstavba bytového domu Akcíz:  Výstavba objektu se 14 malometrážními startovacími a seniorskými byty je před dokončením. Pronájem nových prostor bude vyhlášen v souladu s podmínkami dotace MHMP a Fondu rozvoje bydlení.
 • Přestavba zálivů na kontejnery tříděného odpadu: Postupně zajišťujeme instalaci jednoduchých aretačních systémů pro popelnice na jednotlivých stáních. Nepodařilo se nám ve vybraných lokalitách zajistit tzv. nízkohlučné kontejnery na sklo, neboť nejsou v rámci svozových firem po jejich testování nabízeny z důvodu jejich nízké efektivity. V dalším období se chceme soustředit na instalaci nových kontejnerových stání na tříděný odpad do nově rozvíjených lokalit mimo obytné části.
 • Výstavba chybějícího osvětlení (ulice Buližníková, Skalnická): Po letech dokončena! Je to obrovské poučení pro všechny zúčastněné, tj. požadavky na kompletní investice do infrastruktury pro nově rozvíjená území musí být již součástí developerského projektu a tento požadavek bude součástí každé smlouvy s MČ.  
 • Přístřešky pro zastávky autobusů: Dokončili jsme instalaci přístřešku pro zastávku K Letňanům (směr Ládví). Na základě požadavku MČ byl umístěn přístřešek na zastávku Květnová (směr od Ládví). TSK hl.m.Prahy nainstalovala další dva zastávkové přístřešky v blízkosti OD Billa.  
  Výstavba dalších dvou přístřešků na zastávkách Ďáblická (směr Ládví a směr z Ládví) jsou projednány v rámci investičních projektů Rekonstrukce Ďáblická – II.etapa a BD Křížovnické družstvo.
 • Projekty participativního rozpočtu: Připravili jsme vlastní „grantové“ prostředí na podporu nápadů a záměrů samotných občanů, Během 3 let bylo zrealizováno celkem 7 projektů. V této praxi a podpoře komunitního života a participace chceme pokračovat i nadále.

KANALIZACE A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

 • V situaci, kdy Praha nevlastní žádný vhodný pozemek, bylo nezbytnou podmínkou zajistit vhodné pozemky  pro výstavbu nové dešťové kanalizace a retenčních zařízení, které pomohou tento problém řešit. Proto bylo nezbytné a podařilo se dosáhnout dohody s Rytířským řádem Křížovníků  a podepsat potřebné memorandum.
 • Pro řešení zpomaleného odvedení dešťových vod výhradně na pozemcích Prahy byla zpracována v roce 2018 studie výstavby podzemních retenčních nádrží výhradně na pozemcích Prahy (pod komunikacemi). Ta by ale vedla ke značným komplikacím (finančním, dopady na dopravu a okolí). Na základě této studie a dalších poznatků bylo iniciováno vytvoření studie Převedení srážkových vod v Praze-Ďáblicích (Aquaprocon, 2021, objednatel PVS). Její závěry chceme v jednotlivých ďáblických lokalitách uplatňovat.
  Prvním projektem má být propojení kanalizace v ulici U Parkánu, bude následovat převedení vod z ulice Ďáblická, vybudování objemné nádrže/poldru u Ďáblické a Mratínského potoka, vybudování retenční nádrže v rámci projektu Křižovnické sady, které smluvně již zajišťujeme.      
 • Zadržování a zpětné využití vody vlastníky dříve postavených domů jsme dále zatraktivnili.  V roce 2020 jsme zahájili nový program podpory podzemních retenčních nádrží k zachycování dešťových vod přímo v místě na vlastním pozemku. Chceme v tomto programu pokračovat i nadále.
 • Snižujeme výměry zpevněných, ale neodvodněných ploch, ze kterých ztéká voda do oblasti Na Štamberku, U Parkánu a na Ďáblickou. Dosáhli jsme důležité dohody s vlastníky pozemků v lokalitě „Spoje“ nad rámec jejich povinností. V této lokalitě bude ještě vybudována další velkokapacitní retenční nádrž a bude upravena ulice Statková. Těmito opatřeními zásadním způsobem omezíme stékání vody a kamení z přívalových dešťů.
 • Přírodě blízká úprava rybníku na „Velké Ohradě“ a objemná retenční nádrž spolu se svedením části dešťových vod z horní části Ďáblic do tohoto prostoru je : s řadou vlastníků máme spolupráci na tomto projektu domluvenou. Smluvně jsme zajistili pozemky pro zadržování dešťových vod s Magistrátem a PVS, a.s. na pozemcích Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jak v oblasti Ďáblické ulice, tak i v oblasti projektu Křižovnické sady
 • Naše připomínky v rámci procesu EIA k silničnímu okruhu kolem Prahy navrhují možnost odvodnit cca 3 km stávající komunikace Cínovecká až po rozvodí na úrovni obce Zdice do nově budované retenční nádrže navržené v rámci dálničního okruhu SOKP. Omezí se tím průtoky v na Blatech. Tato připomínka byla zpracovateli dokumentace zapracována. Naše požadavky umíme podložit odbornými argumenty.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Nový územní plán je připravován ve spolupráci se všemi. Chráníme přírodu i majetek spoluobčanů (a vůbec to není jednoduché). Držíme slib a stále garantujeme všem vlastníkům kontinuitu využití jejich pozemků (Co bylo určeno k zástavbě, je stále stavební.) Všechny vaše připomínky a přání na další rozvoj obce v rámci připomínkování návrhu Metropolitního plánu byly na postupně třech besedách veřejně projednány, vypořádány a předány ve formě připomínek zpracovatelům nového územního plánu - Metropolitního plánu hl.m. Prahy. Podporujeme další rozvoj Ďáblic a severního okraje Prahy, společnou představu budoucího rozvoje Ďáblic umíme odborně pojmenovat i bránit.
 • Prosazujeme zpracování podrobných a závazných prováděcích studií na problematické a funkčně nevyjasněné lokality Ďáblic a veškeré souhlasy podmiňujeme schválením našeho zastupitelstva.
 • Díky našemu nesouhlasu se nepodařilo prosadit výstavbu bytových domů s podzemními garážemi pro 650 obyvatel v místě pramenišť Mratínského potoka. Naopak jsme v dohodě se zástupci RŘK dosáhli posunutí zastavitelných pozemků v majetku RŘK směrem od prameniště blíže křižovnickému statku!

4. MAJETEK OBCE A ROZPOČET

 • Upřednostňujeme dlouhodobý pohled na rozvoj obce. Obecní majetek (přírodu, pozemky, budovy, úspory) chceme uchovávat a zhodnocovat tak, aby přinášel užitek nám všem i příštím generacím.
  Pro zajištění rozvoje obce nestačí pouze koncepce a dobré nápady, aby je bylo možné realizovat bylo v uplynulých volebních období nutné vytvořit finanční rezervu pro nové projekty MČ. Naše městská část má díky našemu působení velmi stabilní finanční situaci a chceme ji udržet i do budoucna zejména pro rozvojové potřeby naší městské části.
 • V maximální míře budeme využívat možnosti účelových dotací a grantů pro velké investice v naší městské části. Řídit městskou část pro nás neznamená jen v pohodlí hlídat utracení peněz zaslaných na provoz z Prahy.
 • Dokázali jsme reagovat na příležitosti a dotace vypsané hl.m.Prahou. Pokud takový systém v budoucnu nebude možný, budeme se moci obrátit na naše úspory.
 • Získali jsme do vlastnictví nové pozemky, včetně stavebních.
  V územním plánu zachováváme pozemky pro veřejnou vybavenost, sport.
 • Zavedli jsme praxi uzavírání transparentních smluv o spolupráci při výstavbě mezi investory a městskou částí. V této praxi chceme pokračovat podle metodiky pro spoluúčasti investorů schválené zastupitelstvem Magistrátu hl.m.Prahy na počátku roku 2022 i v následujícím volebním období.
 • Obrana našich zájmů u soudu: Stále čelíme soudnímu útoku ze strany provozovatele ďáblické skládky. V tomto sporu chceme a ze zákona i musíme v rámci obrany dosáhnout takového rozhodnutí nebo dohody, které nebudou poškozovat Ďáblice a budou v souladu s péčí řádného hospodáře.
 • Zavedli jsme již od roku 2010 průhledné účetnictví. Všechny příjmy a výdaje jsou řádně evidovány, jasně popsány, vždy dohledatelné a zveřejňované. Pravidelně jsme podrobeni auditu odboru kontroly magistrátu, případné nedostatky byly vesměs méně závažné povahy a byly a vždy budou bezodkladně napravovány.
 • Nebráníme se zveřejňování dat z našeho účetnictví, tzv. rozklikávacího rozpočtu. Provedli jsme v tomto směru rozvahu proveditelnosti ověřenou s dodavateli dvou uvažovaných systémů v rámci Prahy, ale zjistili jsme, že systém připravovaný pro velké MČ v rámci Prahy (i v jiných městech v rámci ČR) je podporovaný týmy odborníků a musí být nejprve zjednodušen tak, aby byl snadno implementovatelný a provozovaný pracovnicemi našeho úřadu.
  Občané však mají ke všem informacím přístup, protože již nyní jsou veškeré finanční informace včetně popisů k jednotlivým účetním kapitolám do detailu zveřejňovány v rámci závěrečného účtu pro každý rok. A v průběhu roku jsou informace pravidelně aktualizovány a rámci schvalovaných rozpočtových opatření a jsou dostupné na webu městské části jak na úřední desce, tak v podkladech pro jednání zastupitelstva, včetně slovních vysvětlení.
 • Příspěvky z rozpočtu městské části by měli být adresné, nikoli obecné. Chceme, aby byly určeny potřebným, podporující hospodárné chování našich občanů, podporující strategií městské části např. při ochraně proti přívalovým dešťům.
 • Zavedli jsme spravedlivější kompenzace za provoz skládky všem dětem. Jsou vypláceny každý rok, všem stejně a v prokazatelné výši.
 • Ďáblice potřebují vlastní pasporty komunikací a dlouhodobé plánování jejich údržby a plánovaných oprav a rekonstrukcí. Ten vytvoříme.
 • Po problémech na trhu práce jsme začali vytvářet podmínky pro údržbu obce vlastními silami a technikou. Již jsme zaměstnali 2 pracovníky a chceme investovat do vlastní techniky, aby městská část nebyla odkázaná pouze na externí firmy.

5. BEZPEČNOST, ZDRAVÍ

 • V roce 2018-2019 jsme zrekonstruovali hasičárnu jednotky SDH Ďáblice s odpovídajícím zázemí a podmínkami pro hasiče a jejich techniku odpovídající zařazení naší jednotky do zásahů v rámci celé Prahy.
 • Jednotka SDH Ďáblice byla nasazována do „ostrých“ pohotovostních služeb během období v letech 2020-22 (COVID). Během jednání s vedením HZS hl.m.Prahy jsme zajistili v plánu nákupu pořízení nového vozidla, a tento slib budeme chtít dotáhnout v příštím volebním období.
 • Zrekonstruovali jsme služebnu Městské Policie v Ďáblicích, lepší zázemí pro strážníky Městské Policie přímo v Ďáblicích. Spolu s jinými malými městskými částmi se snažíme o převedení některých pravomocí hl. m. Prahy na malé městské části. Jedná se o kompetence kontrolovat rychlost, průjezdy zákazy vjezdu osobních, ale především nákladních automobilů. A to ve spolupráci s Policií ČR, která je vyžadována ze zákona.
 • Program Bezpečněji do škol realizujeme.  Přechod, související úpravy části komunikace U Parkánu a vybudování chodníku kolem kaple a přechod přes komunikaci Ďáblická pod Akcízem byly již dokončeny. Iniciujeme vybudování NOVÝCH přechodů pro pěší v rámci rekonstrukce ulice Ďáblická (u křižovatky s ulicí K Lomu, u křižovatky s ulicí Na Terase). Po dohodě s místními obyvateli podporujeme úpravu přechodu v ulici Na Terase  s použitím jednoduchého přechodu pro pěší „tzv. zebry“ namísto komplikovaných stavebních úprav, které by zabraly cca deset parkovacích míst v této lokalitě!
 • Spolu s THMP připravujeme projekty na přisvětlení přechodu Na Štamberku a ulice Šenovská (u křižovatky s ulicí U Spojů).
 • Zajistili jsme rozšíření kamerového dohledu Policie v Ďáblicích a budeme usilovat další instalace na místech, která budou vytipována během diskuze s občany Ďáblic.
 • Zavedli jsme pravidelné Povodňové prohlídky Mratínského potoka. Nálezy a jednání jsou řešena s majiteli pozemků v korytu potoka i přilehlých nemovitostí. Postup je koordinován se správcem potoka Povodí Labe, s.p.
 • Spolu s MHMP byl dokončen Povodňový plán pro MČ Praha-Ďáblice. Zbývá stanovení záplavového území, jehož návrh byl na popud městské části odmítnut, neboť nezahrnoval posouzení odlehčovací stoky kolem Blat. Pro lepší ochranu nemovitostí v této oblasti požadujeme zahrnutí všech existujících vodních děl do výpočtu tak, aby majitelé nemovitostí kolem Mratínského potoka měli dostatek informací o možném rozsahu záplavového území a rizicích, které případný rozliv do území představuje.

6. POMÁHÁME A BUDEME POMÁHAT SENIORŮM I VŠEM OSTATNÍM, CO SKUTEČNĚ POMOC POTŘEBUJÍ – POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

 • Zajistili jsme grant pro výkon funkce naší sociální pracovnice v Ďáblicích, zajistili jsme financování i nad rámec grantu a žádáme o nový. Odbornou pomoc a radu lidem, kteří musí řešit vlastní sociální problémy, chceme zajistit i nadále.
 • Podporujeme zejména soužití více generací v přirozeném prostředí domova. A máme s investory rozjednané i investice do sociálních zařízení, např. pečovatelský dům, pro případy, kdy takové soužití není možné, aby lidé mohli zůstat co nejdéle tam, kde prožili podstatnou část svého života.
 • Bezbariérová klubovna s rukodělnou dílnou je součástí rekonstruovaného  obecního domu Ke Kinu.  Na přání našich seniorek byla do klubovny instalována i kuchyňská linka a trouba, aby bylo možné ještě více rozšířit aktivity stávajících seniorských spolků a sdružení.  Celý prostor chceme dlouhodobě podporovat v provozu pro tento účel. Vznikla nová terasa s možností rozšíření aktivit do venkovního prostoru. Věříme, že tyto prostory budou sloužit jak seniorům, tak i mladším generacím
 • Cvičební seniorská zařízení v parku u Vlny žije. Celý kout cvičebního nářadí jsme přestavěli a opticky oddělili od okolí, dále ho chceme provozovat jako seniorský, s lavičkou, důvodem je výhodná poloha v blízkosti klubovny, sociálně kulturních služeb Vlny i ostatních služeb na náměstí a jeho okolí.
 • Sociální a kulturní centrum Vlna, programy sociální komise a knihovny chceme nadále podporovat a rozvíjet sociální, kulturní a preventivní programy užitečné pro spokojený život seniorů. Velmi nám na tom záleží. Máme připraveno několik variant, jak v nejistém rozpočtovém prostředí zajistit další financování stávajících programů a spolupráce se seniory.
 • Zajištujeme bydlení jak pro seniory, tak startovací bydlení pro mladé či potřebné profese - BD Akcíz, nový BD Křížovnické družstvo.
 • Jednáme a podporujeme výstavbu seniorského bydlení na pozemcích a v režii soukromých investorů, kteří mají společný zájem s MČ, zejména v rámci revitalizace v historickém jádru naší městské části.

7. ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ĎÁBLICÍCH

SKLÁDKA A ODPADY

 • Jsme proti dalšímu rozšiřování skládky a prodlužování délky skládkování v Ďáblicích a aktivně se již 12 let proti všem takovým záměrům stavíme.  Jedná se dva samostatné problémy, v obou byla obec celé volební období aktivním účastníkem. Máme připravenu rozsáhlou argumentaci na podporu ukončení skládkování a pro vyjednávání o otázkách souvisejících s rozvojem, ekonomikou a životním prostředím.
 • Díky naší aktivitě se podporovatelům skládky nepodařilo zvětšit skládku odpadů západním směrem a dále pokračovat v aktivním skládkování ve velkém rozsahu. Takto byl náš požadavek zapracován i do návrhu Metropolitního plánu.
 • Z naší iniciativy slouží sběrný dvůr v areálu skládky v Ďáblicích všem našim občanům 6 dnů v týdnu.
 • Zajistili jsme zlevněné sazby pro objednatele bio-popelnic (hnědé popelnice). v roce 2020 , následně od roku 2022 jsme se zasadili na úrovni Magistrátu o zajištění  bezplatného svozu bio-odpadu z rodinných domků (hnědé popelnice).
 • Nadále chceme zajišťovat ve spolupráci s magistrátem sběr obtížně kompostovatelného bio-odpadu ze zahrádek a velkoobjemového odpadu pro občany Ďáblic tak, jako tomu bylo v minulých letech.

HLUK A EMISE

 • Změny v hlukové legislativě (v neprospěch občanů a jejich zdraví), priority v dopravní politice státu a Prahy, právní nejistota vlastnictví církevního majetku po restitucích, slabý zájem o zdraví obyvatel a z toho plynoucí slabá vyjednávací pozice - to jsou důvody, proč prosazení hlukové ochrany obyvatel před hlukem z dálnice na úseku ulice Cínovecká bude trvat dlouho, stejně jako tomu bylo nebo stále je na většině úseků pražského okruhu i na mnoha jiných místech v ČR.
 • Proti hluku v ulici Cínovecká: Během uplynulého období volebního období jsme provedli sérii měření hluku z dopravy na Cínovecké a Ďáblické včetně následného zpracování výpočtového modelu. Hledali jsme argumenty pro vymáhání ochrany před hlukem z dálnice D8 (ul. Cínovecká) a z ulice Ďáblická za situace, kdy se neustále mění i legislativa posuzující vlastní hluk z dopravy, způsoby měření a posuzování, zda-li je hluk ještě „podlimitní“ či „nadlimitní“, obvykle v neprospěch lidí postižených hlukem. Za této situace jsme se rozhodli jednat s majiteli pozemků přiléhajících k ulici Cínovecká, poskytnout jim veškerou odbornou spolupráci a výsledky provedených hlukových studií včetně návrhů konkrétních protihlukových opatření, která by stávající a zejména ty budoucí předpokládané úrovně hluku dokázaly zkorigovat na „podlimitní“ úroveň. Výsledky jednání jsou patrné z uzavřených smluv s RŘK v území na východ od ulice Chřibská směrem k Cínovecké. A v jednání pokračujeme i s dalšími majiteli pozemků blíže MÚK Kbelská.
 • Proti hluku na ulici Ďáblická: Tato komunikace není také v majetku, ani správě naší městské části, oficiálně máme jen roli žadatele. V tuto chvíli je rekonstrukce Ďáblické zařazena do plánu TSK a byla rozdělena na dvě etapy – 1. Střelničná – Hřenská; 2. K lomu – Kostelecká. Stavby obou etap již obdržely stavební povolení a čekají na realizaci, která je investorem oddalována. Vliv nového povrchu a zrekonstruované konstrukce celé vodovky v případě 2. etapy na snížení hlučnosti bude zcela evidentní. Budeme tento projekt nadále urgovat a prosazovat.
 • Proti hluku na ulici Šenovská: Budeme pokračovat v těchto opatřeních a prosazujeme rekonstrukci ulice Šenovská do plánu TSK hl.m.Prahy, instalujeme radary se zobrazením SPZ automobilů, usilujeme o vybudování přisvětleného přechodu v úrovni ulice U Spojů.
 • Pražský silniční okruh? Jsme pro okruh, který by ulevil dopravě přes Ďáblice. Jsme proti nákladní a kamionové tranzitní dopravě skrz Prahu, přes Ďáblice: kamiony jako všude v rozvinutých zemích patří na obchvat za městem, nemají jezdit skrze Prahu a tedy ani  přes Ďáblice.
 • V rámci připomínek MČ se soustředíme na problémy, které dlouhodobě ďáblické spoluobčany trápí – tj. zejména hlučnost z Cínovecké, kapacita obchvatu pro dešťové vody kolem Blat, ochrana zdraví obyvatel. Ty se stávají nedílnými součástmi našich dlouholetých připomínek ke konkrétnímu projektu trasy silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v linii dané územním plánem a k fázování celého projektu SOKP. Chceme využít každé příležitosti k zahrnování takových připomínek k projektu SOKP, které pomohou vyřešit stávající negativní problémy plynoucí z dopravy na území našeho katastru.
 • Požadujeme řádné prověření a posouzení veškerých dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel u všech záměrů rozšiřování provozu letišť, která ovlivňují životní prostředí v Ďáblicích, tj. rozšiřování letiště v Praze – Ruzyni, letiště Vodochody, letiště Kbely a sportovního letiště Letňany.

ZELEŇ

 • Chceme pokračovat ve vysazování stromů a vytváření příjemných míst pro setkávání i odpočinek. Vytvořili jsme největší rekreační louku v širokém okolí, vyčistili a udělali bezpečnější i přístupnější celé okolí hvězdárny, vybudovali Zahradu u Vlny s mnoha novými stromy, nové cvičební parčíky, udržujeme velké množství dětských hřišť, cvičebních prvků, laviček i košů (vč. košů na psí exkrementy).

Máme rozpracovány tyto projekty:

 • vybudování „zeleného propojení“ mezi ulicí  K Lomu a ulicí Kostelecká tak, jak bylo představeno během schvalování připomínek MČ k Metropolitnímu plánu.
 • Vybudování nových parků a pěších zón : Chřibská – Mratínský potok – Ďáblická – nádrž Ohrada – polní cesta směr Zdiby , a to zejména v rámci projektů rozvíjených na pozemcích v majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Máme návrh dalších pěších  a cyklotras propojujících místa v Ďáblicích a Ďáblice s okolím.
 • Chceme pokračovat v další revitalizaci okolí hvězdárny, revitalizaci prostoru před naším hřbitovem, revitalizaci parčíku na Ďáblické a výsadbu alejí podél historických cest, které chceme postupně obnovit,
 • Chceme obnovit lesní porost v majetku MČ, který přilehá Ďáblickému háji.

8. ŠKOLSTVÍ, SPORT, VOLNÝ ČAS

 • Škola, školka a jejich trvalý rozvoj:  ZŠ a MŠ jsou výkladní skříní naší městské části – rozvíjení výukového a volnočasového obsahu, materiálního zázemí a kvality stravování bylo, je a bude naší prioritou .).
 • Záměr výstavby Pavilonu ZŠ je připraven, navazuje na projekt z devadesátých let min. století. 4 nové multifunkční učebny, které mají sloužit nejen během výuky, ale i pro mimoškolní aktivity, školní družinu apod. je jednou z priorit pro nadcházející období.
 • Podporujeme koncepci a vzdělávací program naší školy. Jsme si vědomi důležitosti zpětné vazby rodičů i samotných žáků a zasadíme se o naplnění plánu, který by měl zjištěné nedostatky napravit a zvyšovat kontinuálně úroveň naší školy a  jejího učebního plánu.
 • Chceme rozvíjet a finančně garantovat provoz kulturního a sociálního centra Vlna jako organizaci, která bude sloužit občanům všech generací jako sociální výpomoc a jako zázemí pro různé zájmové aktivity (kroužky, dílny, volná setkání, dětské oslavy, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí). Komunitní role KC Vlna se projevila ve zcela nové funkci během vln epidemií COVID-19 či nedávné uprchlické krize.
 • I nadále chceme prosazovat finanční podporu v oblasti financování provozu a údržby sportovního areálu SK. Za daných podmínek je to zatím úspěšná a efektivní cesta zhodnocování majetku naší městské části.
 • Podporujeme dotažení výstavby zakrytého celoročního multifunkčního hřiště – sportovní haly: Projekt bude muset být na základě odvolání upraven. Jednáme již s majiteli sousedních pozemků o možnostech vyřešení některých problematických otázek. Nová hala by měla poskytovat první universální povrch v Ďáblicích určený pro všechny sporty. Bude využívána pro školní a tréninkové účely, pro volný sport mládeže a rozvoj ostatních sportů v naší obci.
 • Nakoupili a zasmluvnili jsme pozemky pro další sportovní aktivity v sousedství stávajícího areálu SK Ďáblice. Již jsme zahájili přípravu projektu anketou s občany.  Rádi bychom na sportovní plochu a na plochu „veřejné zeleně“ v jejím sousedství umístili i přemístili různá sportoviště tak, aby doplnila nabídku sportovišť v Ďáblicích a byla v co nejhojnější míře využívána všemi věkovými kategoriemi.
 • Po celé volební období investujeme do oprav a obnovy prvků dětských hřišť po celých Ďáblicích a v tomto trendu hodláme pokračovat.
 • Chceme zajistit další pozemky a prostory pro mimoškolní aktivity a sport.

 

ŠKOLA V DOBĚ KRIZE

Situace nesnese časové prodlevy. Máme promyšlený postup, máme zkušenosti a po volbách jsme připraveni ihned začít pracovat.

 • Zahájíme práce na výběru dodavatele plynu.
 • Zajistíme odbornou správu systému a revizní činnost.
 • Zajistíme energetickou aukci dodávek elektrické energie pro všechny objekty ve správě městské části.
 • V září jsme (bez zásahu do finančních plánů MČ) posílili schopnost školy hradit náklady na vytápění a elektřinu do konce tohoto roku o dotaci 1,1 mil. Kč.

9. DOPRAVA

 • Co nejklidnější komunikace, tranzit mimo Ďáblice: I nadále usilujeme o klidný provoz na místních komunikacích. S častými dopravními komplikacemi na ulici Cínovecká či Kbelská a dochází k využívání komunikace Ďáblická jako objízdné varianty. Proto se snažíme o zklidnění dopravy na komunikaci Ďáblická, vybudování středových ostrůvků u přechodů (přechod Ďáblická – Hřenská), vybudování parkovacích míst podél ulice Ďáblická, kde to šířkové uspořádání komunikace umožní, vyznačení dalších přechodů pro chodce přes Ďáblickou v oblasti ulice K Lomu a ulice Na Terase (vše v rámci rekonstrukce ulice Ďáblická – 2.etapa).
 • Chceme rozšířit zóny 30km/hod do celé oblasti ulic Legionářů, Chřibská, Kokořínská K Letňanům, K Lomu, a Zářijová. Spolu s omezením rychlosti chceme instalovat zklidňující prvky do křižovatek tak, aby čistě rezidenční oblast neohrožovaly průjezdy rychle jedoucích tranzitních vozidel. 
 • Další prioritou bude zklidnění dopravy na ulici Šenovská a Kokořínská. Obě komunikace potřebují rekonstrukci vozovky, rekonstrukce zastávek MHD, rekonstrukci kruhového objezdu na křižovatce s ulicí Hřenská a Spořická.. V rámci jednání se správcem komunikace TSK hl.m.Praha chceme upřednostnit akci „rekonstrukce ulice Šenovská“ před akcí „souvislá oprava Kostelecká“.
 • Na ulici Šenovská instalujeme z rozpočtu městské části dva radary s možností registrace a zobrazení SPZ rychle jedoucího automobilu s možností budoucího rozšíření funkcí (až umožní legislativa).
  Na příjezdu do Ďáblic na Kostelecké instalujeme také jeden radar.
 • Při jednáních s THMP (veřejné osvětlení) požadujeme osvětlení přechodů přes ulici Šenovská (U Spojů) a Na Štamberku. První projekt je již připraven a na něj navážeme.
 • Odmítáme automobilové propojení OC Letňany s centrem Ďáblic, toto stanovisko bylo předáno v rámci připomínek městské části k návrhu Metropolitního plánu Prahy.
 • Chceme chránit parkovací místa pro ďáblické občany. Nechystáme zavedení modrých zón pro Ďáblice. Vhodným způsobem chceme omezit celodenní parkování automobilů v Ďáblicích podobně, jako jsme časově omezili parkování podél areálu hřiště. Při jednáních na úrovni magistrátu o oblasti parkování prosazujeme princip rovnosti všech Pražanů.  
 • Chceme nadále zajišťovat dostatečnou dostupnost MHD pro naše občany.,
 • V otázce sdílených kol a koloběžek chceme po diskuzi s veřejností společně vymezit v Ďáblicích prostor pro jejich odkládání tak, aby je bylo možné využívat k přemísťování mezi Ďáblicemi a stanicemi metra.  Operátoři jsou údajně již schopni zajistit, aby se kola a koloběžky nedaly odkládat mimo předem definovaná území a aby tak nepřekážely ve veřejném prostoru po Ďáblicích. 
 • Z projektů pěších a cyklo propojení máme rozpracovány tyto následující:
  • Vybudování zeleného koridoru propojujícího západní zástavbu obce s Ďáblickým hájem a dále s Čimickým hájem a rekreační zónou Troja (požadavek znovu opakován v připomínkách Metropolitního plánu).
  • Vybudování dvou zelených pěších koridorů mezi ulicí Spořickou a Ďáblickým hájem.
  • Chceme umožnit propojení mezi Ďáblicemi a Dolními Chabry.
  • Chceme obnovit historické cesty mezi ulicí K lomu a konečnou stanicí tramvají Sídliště Ďáblice zadem kolem „velkého“ ďáblického hřbitova.
  • Pěší a cyklo propojení starých Ďáblic, Blat a Čakovic podél Mratínského potoka je dlouholetým cílem. Jednání s Magistrátem hl.m.Prahy  a vlatníky pozemků směřují k převzetí vodního díla pod Cínoveckou do majetku hl.m.Prahy s návazností na vybudování pěší a cyklo trasy podél potoka pod komunikací Cínovecká a propojením s ulicí Řepná.
  • Propojení s Letňany a Čakovicemi po přemostění Cínovecké ulice (zde podporujeme pouze lávku pro cyklisty a pro pěší),
  • Cyklo-propojení mezi ulicí K Lomu – Kosteleckou a Mratínským potokem (záměr rozvoje území Východ)
  • Revitalizace břehů potoka včetně cyklo a pěšího propojení směrem k ulici Ďáblická (záměr Křížovnické sady)
  • Nová cyklo-propojení mezi ulicí Ďáblická a polní cestou směrem na Zdiby (záměr rozvoje území Sever)
  • Plánovaná cyklostezka Ďáblice – Březiněves – Třeboradice - Čakovice (projekt v přípravě TSK hl.m. Praha)
  • Plánovaná cyklostezka Ďáblice – Dolní Chabry – Zdiby (záměr)
 • V rámci jednání s majiteli nemovitostí v oblasti ulice Statková budeme usilovat o komunikační propojení komunikací směrem k ulici Ďáblické, jak bylo prezentováno v memorandu o spolupráci s RŘK.
 • O výstavbě tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do Letňan a Čakovic jsme se dozvěděli relativně nedávno. Tato stavba je jako jedna z hlavních dopravních priorit Prahy v pokročilé přípravě a je prověřována i varianta vedení trasy přes nové rozvojové území u Cínovecké, která nebude zatěžovat stávající zástavbu Ďáblic.
 • Transitní a hlavně nákladní (kamionovou) dopravu směřujeme mimo Ďáblice. Při projektování a stavbě SOKP (silniční okruh kolem Prahy) budeme usilovat o vyřešení negativních dopadů na občany Ďáblic, především minimalizaci hlukové a emisní zátěže. Odmítáme zcela zprovoznění úseku SOKP 518-519 před tím, než bude zprovozněn úsek SOKP 520, neboť by došlo k dalšímu zhoršení všech parametrů, které doprava po Cínovecké pro Ďáblice přináší.
 • Vysokorychlostní trať: Jsme dlouhodobě pro vybudování uvažované vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany v tunelové variantě pod celým katastrem Ďáblic, jak je patrné z memoranda starostů tří městských částí, Březiněvsi, Čakovic a Ďáblic, z roku 2021. Toto stanovisko budeme nadále prosazovat během dalších jednání se Správou železnic či ministerstvem dopravy.

Pomáháme Ďáblicím i za jejich hranicemi - kvalitní příměstská hromadná doprava a síť záchytných parkovišť nám pomůže ulevit hlavním silnicím v Ďáblicích!

 • V rámci všech jednání o dopravě na severu Prahy se podařilo obnovit jednání o výstavbě tramvajové trati přes Dolní Chabry do Zdib (v II.etapě do Líbeznic), které podporujeme.
 • Podporujeme zřízení záchytného parkoviště pro cesty autem ze Středočeského kraje u konečné plánované tramvajové trati ve Zdibech.
 • Připomínkujeme všechny velké projekty v okolí Ďáblic, které by po jejich realizaci negativně ovlivňovaly dopravu a životní prostředí a zdraví obyvatel v Ďáblicích – např. upuštění od výstavby mezinárodního letiště ve Vodochodech, zrušení záměru kamionového překladiště ve Zdibech apod.

10. PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ, ŽIVNOSTNÍKŮ A SLUŽEB

 • Vážíme si a chceme podporovat prostředí pro místní podnikatele se silnou vizí, s úctou k historii místa, ke krajině a místním obyvatelům.
 • Koncentrace služeb, nabídky vhodných nebytových prostor, kulturních, odpočinkových a sportovních příležitostí v příjemném prostředí centra obce – náměstí je tou nejúčinnější podporou těm podnikatelům, kteří mají zájem nabízet své služby také ďáblickým občanům.

11. PRÁCE ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA

 • Zachováváme úctu k principům demokracie a právům občanů. I nadále umožníme každému možnost vyjádřit svůj názor během veřejných jednání zastupitelstva.
 • Všechny zprávy z radnice, zasedání rady a zastupitelstva, zprávy o hospodaření a veškeré smlouvy budou i nadále veřejně dostupné v plném znění na internetových stránkách obce a v upraveném znění v Ďáblickém zpravodaji.
 • Webové stránky městské části udržují kvalitu a objektivnost zveřejňovaných informací.  Prubířským kamenem byly zprávy krizové komunikace během epidemických vln COVID-19 v období 2020-22, jejich aktualizace dle aktuálních opatření Vlády ČR a z toho vyplývajících aktualit pro ďáblické občany.
 • Zavedli jsme účet městské části na facebooku. Slouží nejen ke komunikaci z úřadu směrem k občanům, ale i jak zpětná vazba, prostor pro diskuzi. Právě proto jsme zvolili facebook, i když existují „oblíbenější“ sociální sítě. Ale facebook umožňuje i vzájemnou komunikaci, a o tu nám jde především. Nicméně trendy komunikace budeme sledovat, pokud se objeví lepší způsob vzájemné komunikace, posoudíme a případně přejdeme na něj.
 • Ďáblický zpravodaj stejně jako činnost redakční rady jsou jasně a veřejně vymezeny jeho statutem. I nadále se zasadíme o vyvážený obsah a stoupající etickou úroveň – místní tiskovina dává prostor i opozičním nebo kritickým hlasům.
  Ďáblický zpravodaj pravidelně umísťujeme i na webové stránky a do systému Mobilního rozhlasu tak, aby byl snadno dostupný on-line na jediné kliknutí na zasílaný odkaz na mobilním telefonu či na počítači.
 • Mobilní rozhlas a rozesílání SMS zpráv se stalo nedílnou součástí komunikace od úřadu směrem k přihlášeným občanům. Počet uživatelů jsme zvýšili několika kampaněmi a obsahem zpráv za čtvři roky z cca 300 na současných 642 a věříme, že další se budou i nadále přihlašovat. COVID-19 – pandemii jsme zvládli. ve spolupráci s všech pracovníků úřadu, radních, členů komis, pracovnic KC Vlna, mnoha dobrovolníků! Bylo to nečekané, samotná pandemie, přijatá vládní opatření, omezení pohybu apod. ovlivnila mnohé z plánů – ale naši práci nezastavila.
  Jsme hrdi, že úřad městské části nepřerušil svoji činnost a byl oporou v řešení mnohých nečekaných problémů, které muset každý z nás řešit. Zvládneme i jiné překážky, které před nás nastaví budoucnost.

12. NÁŠ PŘÍSTUP KE KORUPCI

 • Budeme dále prosazovat principy otevřené radnice, svobodného přístupu k veřejným informacím a transparentního rozhodování na všech úrovních.
 • Budeme pokračovat v boji proti korupci zejména naprostou otevřeností a průhledností všech výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek a poskytnutých darů, při pronájmech nemovitého majetku, stejně jako prosazováním morálně pevných a odborně zdatných lidí do řídících a kontrolních funkcí naší městské části. Odmítáme přímé i skryté zvýhodňování kohokoliv.
 • Odmítáme také zneužívání veřejných informací k poškozování zájmů městské části nebo k osobnímu prospěchu.