Ze Zpravodaje - březen 2023

  1. VÝSMĚCH MILOVNÍKŮ DEMOKRACIE OBČANŮM ĎÁBLIC (Jiří Kříž)

  2. REAKCE NA ČLÁNEK “PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ POMOCI A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH PRO OBČANY ĎÁBLIC (ĎZ 1-2/2023, S. 6) (Simona Dvořáková)

 

VÝSMĚCH MILOVNÍKŮ DEMOKRACIE OBČANŮM ĎÁBLIC

Dne 30. 11. 2022 se sešla rada Městské části Praha-Ďáblice na svém teprve třetím jednání a rozhodla o ukončení nájemního vztahu se společností Diakonie ČCE. První místostarostka Martina Postupová předložila radě návrh na ukončení nájemního vztahu se společností Diakonie ČCE. Důvodem ukončení nájemní smlouvy je podle Martiny Postupové nepřiměřeně nízká výše nájmu, kterou Diakonie ČCE platí. Podle názoru Martiny Postupové se jedná o diskriminaci ostatních subjektů, zdá se jí to hlavně jako neúčelné hospodaření s majetkem obce, což je podle jejího názoru v rozporu s § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze.

Rada naší městské části schválila třemi hlasy (jeden byl proti a jeden se zdržel) ukončení nájemní smlouvy s tím, že pověřila první místostarostku, aby dala Diakonii ČCE výpověď z nájemní smlouvy.

Opoziční zastupitelé po seznámení se stavem věcí s výpovědí společnosti Diakonie ČCE nesouhlasili, což vyjádřili i během prosincového zasedání zastupitelstva, a po zveřejnění zápisů z jednání rady MČ v lednu t. r. proto podali 24. 1. žádost o svolání zastupitelstva k projednání především výpovědi Diakonie ČCE.

Starosta Martin Tumpach svolal jednání zastupitelstva na den 7. 2. 2023 na 9.00, tedy během školních jarních prázdnin, na hodinu, na kterou se běžný pracující občan nemůže dostavit, aby zjistil, jak funguje správa obecních věcí. Navíc přesto, že opoziční zastupitelé žádali, aby byla projednána mj. záležitost vyhazování Diakonie ČCE, starosta navrhl v programu pouze dva body, a to kontrolu zápisu a diskusi.

Avšak při zahájení jednání zastupitelstva oznámila tajemnice městského úřadu, že všichni koaliční zastupitelé se z jednání zastupitelstva, u kterého oni sami určili datum a hodinu, omluvili a nedostavili se. Starosta Tumpach navíc 27. 1. vystavil i pověření pro stávajícího zastupitele Růžičku, aby jednání zastupitelstva vedl!

Buď můžeme věřit tomu, že všichni měli závažný důvod se nedostavit, anebo můžeme spekulovat o tom, že se koaliční zastupitelé prostě chtěli vyhnout vysvětlování toho, proč po třiceti letech fungování dají výpověď Diakonii ČCE, která poskytuje potřebné služby občanům.

V této souvislosti považuji za vhodné vrátit současnému vedení obce jejich vlastní slova. Na jednání zastupitelstva konaném dne 14. 9. 2022 vystoupila v rámci volného mikrofonu tehdejší kandidátka na starostku Martina Postupová a zapojila se do sporu mezi tehdejším vedením obce a Tomášem Kneiflem. Spor byl o to, zda výběrové řízení na nájem ordinací proběhlo řádně. Vedení obce svůj pohled na celou záležitost vyjádřilo v článku nazvaném „Budeme mít druhou ordinaci praktického lékaře?“ na straně sedm v Ďáblickém zpravodaji ze září 2022. T. Kneifl tvrdil, a na zastupitelstvu mimo jiné uváděl, že v článku je nepravdivě uvedeno, že by usiloval o maximální nájemní prostor ve zrekonstruovaném OD Ke kinu. Zvukový záznam celého projevu Tomáše Kneifla lze nalézt na webu městské části dablice.cz, a to ve zvukovém záznamu z jednání zastupitelstva, v souboru nazvaném 20220914zmc_body_1_a_2.mp3. A právě v této souvislosti se přidala do sporu na straně T. Kneifla i Martina Postupová, která mimo jiné uvedla (cit.): „(čas 43:04) Navážu ještě na jednu věc, a to je to, co říkal pan Tumpach na začátku. Ano i já jsem přesvědčená o tom, že body k projednání zastupitelstva by měly být popsány pro veřejnost a pro ty, kteří se chtějí jako občané účastnit jednání zastupitelstva, mnohem precizněji a mnohem srozumitelněji, jazykem, řekla bych user friendly, přijatelnějším pro všechny…“ To asi v době zpracování pozvánky na zastupitelstvo vedení obce už vědělo, že většina zastupitelů vůbec nepřijde a výpověď nájmu Diakonie ČCE se projednávat nebude, anebo slovo „Diskuse“ považuje za preciznější a srozumitelnější popsání bodu, v němž se bude projednávat výpověď nájmu Diakonii ČCE.

Martina Postupová dále v září 2022 naznačila, že tehdejší vedení dalo na pořad jednání zastupitelstva smlouvy o řešení hluku a řešení záplav z přívalových dešťů proto, aby na konci volebního období najednou prezentovalo splnění svých úkolů. Tomuto názoru oponoval tehdejší starosta Miloš Růžička sdělením, že M. Postupová se o jednání zastupitelstva zajímala až na konci volebního období. Jinak by věděla, že na uvedených problémech vedení obce pracovalo průběžně, a ta dlouhá průběžná práce vyústila do překládaných smluv. Na to Martina Postupová reagovala následujícími slovy (cit.): (čas 57:20) „Víte obviňovat nás z toho, že sledujeme zastupitelstvo posledních pár týdnů nebo měsíců před volbami, nebo že se začínáme zabývat politikou v horizontu posledních pár měsíců, nebo několika týdnů, a že předtím nás to nezajímalo... Opravdu tady vedeme demokratickou debatu? My se přece můžeme ze dne na den rozhodnout, jestli se chceme, nebo nechceme účastnit komunální politiky nebo jiné politiky. A to nám nemá být nějakým způsobem vytýkáno, nebo na to nějakým způsobem poukazovat. To přece není nic, co by mělo jít k tíži nebo ku prospěchu kohokoliv. A to, že někdo ze zastupitelstva odejde v nějaký okamžik, to by taky z vaší strany nemělo být komentováno, pokud chcete být skutečně slušný člověk. … Na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud vy se nějakým způsobem chováte k občanům a komunikujete s nimi nějakým způsobem, nemůžete se divit, že je vám opláceno vlastně stejnou mincí (poznámka autora: pravděpodobně míněny vulgarismy T. Kneifla), a k tomu už nechci říct vlastně nic dalšího. Jenom to, že mně je demokracie mimořádně blízká, … takže jakékoliv konotace, které demokracii umiňují, … jakékoliv vazby na lustrování, nebo kádrování lidí, jestli mají takovou a takovou firmu a takové a takové styky. S tím já prostě nemůžu souhlasit. A mám pocit, že to tady zaznívá a že to tady zaznívá nejenom dneska.“

Z toho, jak bylo zastupitelstvo svoláno na den 7. 2. 2023, z výběru hodiny, kdy občané nemohou přijít, z návrhu bodů programu, a z toho, co se stalo na jednání zastupitelstva, kam ani jeden ze zastupitelů uskupení Volba 2010 a Ďáblice spolu vůbec nedorazil, mám nepříjemný pocit, že se milovníci demokracie občanům Ďáblic vysmáli.

Za takové jednání neexistuje žádná odplata. K nápravě takového stavu se demokrat musí upnout k budoucím volbám. Proto, ačkoliv jsou volby ještě velmi, velmi daleko, obracím se na vás, čtenáře, jako na voliče. Už za husitských dob mezi námi byli tací, kterým se staročeštinou říkalo „vodu kázal, víno pil“. Dbejme, prosím, při volbách na to, aby jich ve vedení obce bylo co nejméně.

Jiří Kříž, zastupitel

 

REAKCE NA ČLÁNEK “PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ POMOCI A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH PRO OBČANY ĎÁBLIC (ĎZ 1-2/2023, S. 6)

V souvislosti s výpovědí nájemní smlouvy, kterou dalo vedení MČ Diakonii Praha v prosinci minulého roku, byl v Ďáblickém zpravodaji zveřejněn článek, v němž chce (neznámý) autor navodit iluzi, že pečovatelskou službu Diakonie v Ďáblicích nepotřebujeme, protože občané Ďáblic mají k dispozici tolik jiných organizací, na které se mohou obrátit. Že se skutečně jedná o pouhou iluzi, jsem se přesvědčila tak, že jsem všechny uvedené organizace obvolala a ptala se jich, jaké jsou jejich kapacity a zda by přijaly klienty z Ďáblic. Zde výsledek mého průzkumu. Nechť čtenář sám posoudí, zda uvedené organizace mohou nahradit pečovatelskou službu Diakonie, která v naší městské části působí již téměř 30 let.

Zajištění pečovatelské služby

(pomoc při podávání jídla, oblékání, osobní hygieně, běžný úklid domácnosti, doprovod k lékaři apod.):

- Čtyři uvedené organizace (Lusi, Pro Care Medical, Promedica, Promedicus) neposkytují pečovatelskou službu, tudíž nezajišťují žádné služby, které zajišťuje Diakonie.

- SOS Praha 8 působí pouze na území MČ Prahy 8, klienty z naší městské části přijímat nesmějí.

- Gerontologické centrum působí pouze na území MČ Prahy 8, klienty z naší městské části přijímat nesmějí.

- Péče Včelka sídlí na Praze 4. Jejich pečovatelky za klienty dojíždí MHD a mají dojezdový čas do 30 minut. Klienty z naší městské části tudíž nepřijímají.

- Charita Neratovice přijímá pouze klienty z Neratovic a okolí. Pražské klienty nepřijímají.

- Thése one s.r.o. neodmítá klienty z Ďáblic, ale momentálně nemají pečovatelky, které působí na Praze 8, takže je nutné počítat s čekací dobou i několika týdnů. Jejich cena je však 300,- Kč/hod. + 60,- Kč paušál jízdné (!) (jen pro srovnání: Diakonie účtuje 130,- Kč/hod.).

- Hewer, s.z. momentálně nemůže zaručit převzetí klienta, závisí to na aktuální situaci. Pokud by převzít mohli, tak maximálně 1-2 klienty.

Zajištění dovozu nákupů:

V článku je jako alternativa ke službách Diakonie nabídnuto “prostřednictvím webových stránek” (Rohlík, Košík, Tesco). Skutečně si autor myslí, že senioři, kteří si musejí nechávat dovážet nákup, mají doma počítač a umějí si na internetu objednat dovoz nákupu?! Nehledě na to, že ceny těchto řetězců jsou většinou vyšší, což je pro seniory problém. Nabízet tedy seniorům pro dovoz nákupu Rohlík nebo Košík je naprosto nevhodné!

Zajištění dovozu obědů:

I zde autor ukázal, jak málo je s problematikou obeznámen a že se stejně jako u dovozu nákupů ani nezamyslel nad tím, kdo tyto služby využívá. Většina seniorů si nechává dovážet obědy, protože si je už sami uvařit nemohou a ani si pro ně nemohou nikam dojít. Proto je naprosto nevhodné nabízet jako alternativu k Diakonii naši ZŠ, která obědy nerozváží a navíc nevaří o prázdninách, což je zhruba 11 týdnů v roce. Kromě toho neumí zajistit speciální diety, které někteří klienti potřebují. Diakonie zajistit umí. Kuchyně Plotna by to Ďáblic rozvážet mohla, ale ani oni nenabízejí speciální diety a minimální počet obědů, aby rozváželi do Ďáblic, je 5 obědů, což je pro seniory organizačně náročné. Diakonie žádné minimální množství nestanovuje, rozvoz obědů je velmi flexibilní a klient si může podle svých potřeb každý týden stanovit, kolik obědů následující týden odebere.

Co říct na závěr?

Snad jen to, že se stydím za bezcitnost a bezohlednost, kterou vedení MČ projevilo nejen vůči stáří, ale také vůči pečovatelkám Diakonie, které svou náročnou práci vykonávají pro nás a pro naše blízké. Neboť všichni jednou budeme staří a odkázáni na péči druhých. A pokud nebudeme mít pečovatelskou službu přímo v obci, bude pro nás mnohem obtížnější tuto péči zajistit.

Simona Dvořáková, bývalá předsedkyně sociální komise